ALGEMENE VOORWAARDEN

Home / Algemene vooraarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van METAMIGO ter zake van diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen METAMIGO en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor METAMIGO alleen bindend indien en voor zover deze door METAMIGO uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

METAMIGO: het bedrijf METAMIGO BV., gevestigd te Nijmegen.

METAMIGO Website: de website van METAMIGO, bereikbaar via het domein https://www.METAMIGO.nl.

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer van de partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een socialmediapakket van 12 maanden).

Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface
waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.

Algemene voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

 

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie METAMIGO een Overeenkomst heeft gesloten.

Tevens wordt bedoeld degene die met METAMIGO daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die METAMIGO aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen METAMIGO en Klant op grond waarvan METAMIGO Diensten levert aan Klant.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de
afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot
dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge
gevolgschade.

Artikel 2. Contractsluiting

2.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de METAMIGO Website aanvragen. De Overeenkomst
ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van
METAMIGO met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Klant kan de Diensten ook
aanvragen door een aanvraagformulier, dat van de METAMIGO Website te downloaden is, in te
vullen en ondertekend op te sturen. Deze aanvraag is bindend. De Overeenkomst ontstaat op het
moment van verzending van het bericht van METAMIGO met de bevestiging en acceptatie van de
aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het
moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte
genoemde einddatum.

2.2. Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien dagen vanaf het
moment waarop de bestelling is gedaan om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden.

Artikel 3.

Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal METAMIGO deze naar beste kunnen en onder
toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

3.2. METAMIGO zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van
Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant
hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. METAMIGO biedt echter geen garanties over kwaliteit of
beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide
Service Level Agreement (SLA).

3.3. Door METAMIGO opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking,
behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis
kunnen worden opgevat.

3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft METAMIGO
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband
houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het
kader van de Overeenkomst verrichten.

3.5. Indien zulks is overeengekomen, zal METAMIGO Klant toegang tot een Account verschaffen. Het
Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die
middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht
onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of
redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient
Klant dit zo spoedig mogelijk aan METAMIGO te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.6. METAMIGO zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op
afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet
anders bepaalt.

3.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat
door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer
daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten
bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van Klant

4.1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een
tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er
zorg voor dat alle gegevens waarvan METAMIGO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Diensten, tijdig aan METAMIGO worden verstrekt. De termijn waarbinnen METAMIGO de
Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde
gegevens door METAMIGO zijn ontvangen.

4.2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat METAMIGO bepaalde (extra) maatregelen zal moeten
treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant METAMIGO daarvan onverwijld op
de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er
een buitengewone piek in belasting van de systemen van METAMIGO zal ontstaan, die in enige
waarschijnlijkheid niet beschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer
indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die
METAMIGO gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. METAMIGO zal er na waarschuwing alles aan
doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening
worden gebracht aan Klant.

4.3. Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

4.4. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige
vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf
zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van METAMIGO dat hij alle
vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door
Klant.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

5.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op
Klant of METAMIGO van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken
op de rechten van anderen.

5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door METAMIGO verboden om met gebruikmaking van de
Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die: onmiskenbaar primair bedoeld zijn om
anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met
(uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld
om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich
daartegen te kunnen verdedigen; onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch,
discriminerend of haatzaaiend zijn; kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er
kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden; een schending van de
persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of
het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; hyperlinks,
torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt
op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten; ongevraagde commerciële, charitatieve of
ideële communicatie bevat; kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

5.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is alleen toegestaan voor
zover dit in het aanbod uitdrukkelijk als toegestaan is vermeld.

5.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te
brengen aan systemen of netwerken van METAMIGO of overige klanten. Het is Klant verboden
processen of programma’s, al dan niet via de systemen van METAMIGO, op te starten waarvan Klant
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks METAMIGO, haar klanten of internetgebruikers
hindert of schade toebrengt.

5.5. Indien naar het oordeel van METAMIGO hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van METAMIGO of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere
gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans
en vergelijkbare software, is METAMIGO gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs
nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. METAMIGO mag de kosten die
redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant, indien Klant een
verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

5.6. Wanneer METAMIGO een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf
constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal METAMIGO Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen
van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna METAMIGO zal
besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van
METAMIGO heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of METAMIGO meent dat de overtreding
onmiskenbaar is, hoeft METAMIGO de klacht niet door te sturen.

5.7. Indien METAMIGO van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het
betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit
technisch onmogelijk blijkt, in welk geval METAMIGO een backup zal maken). METAMIGO zal zich
inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. METAMIGO zal Klant zo spoedig mogelijk op
de hoogte stellen van genomen maatregelen.

5.8. METAMIGO is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
Voorts is METAMIGO gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te
geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene
Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde
een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

5.9. Hoewel METAMIGO ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden
na klachten over Klant, is METAMIGO nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van
maatregelen als bedoeld in dit artikel.

5.10. Het is Klant niet toegestaan om de Diensten zonder schriftelijke overeenkomst door te leveren
(te “resellen”).

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

6.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn
onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties,
zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende
instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. METAMIGO vervult bij de aanvraag
slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

6.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van METAMIGO, waarin vermeld wordt dat de gevraagde
domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is
geen bevestiging van registratie.

6.3. Klant vrijwaart en houdt METAMIGO schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het
gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. METAMIGO is niet aansprakelijk voor het
verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam
tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van METAMIGO.

6.4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag,
toekenning of gebruik van een domeinnaam. METAMIGO zal naar deze regels verwijzen tijdens de
registratieprocedure.

6.5. METAMIGO heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op
haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van
de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na
verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

6.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is METAMIGO
gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

7.1. METAMIGO kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per
maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

7.2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan METAMIGO na verzending van ten
minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per
data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de
daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.

7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan
of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is
overschreden.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door
METAMIGO ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij METAMIGO
of diens licentiegevers.

8.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het
overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt
uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze
te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien
expliciet overeengekomen.

8.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan
enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

8.4. Het is METAMIGO toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens
Materialen. Indien METAMIGO door middel van technische bescherming deze Materialen heeft
beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien
en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 9. Prijzen

9.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, en tenzij het een consumentklant betreft,
zijn alle door METAMIGO genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.

9.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist
te zijn, dan heeft METAMIGO het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst
reeds tot stand is gekomen.

9.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is METAMIGO gerechtigd de gehanteerde
tarieven eenmaal per jaar aan te passen aan inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van
het CBS.

9.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de
Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1. METAMIGO zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. METAMIGO mag
daarbij elektronische facturen uitreiken. METAMIGO heeft het recht om periodiek verschuldigde
bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

10.2. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen.

10.3. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij
automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

10.4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; de voor Klant gehoste websites en
andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de
openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

10.5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet
toegestaan.

10.6. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is METAMIGO zonder enige
ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen,
onverminderd het recht van METAMIGO op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. METAMIGO is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde
limieten.

11.2. De totale aansprakelijkheid van METAMIGO voor schade geleden door Klant als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door METAMIGO van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een
met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
METAMIGO, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een
reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de
vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de
Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen
die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding
voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw).

11.3. METAMIGO is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4. De aansprakelijkheid van METAMIGO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant METAMIGO onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
METAMIGO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat METAMIGO in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling
dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door METAMIGO.

11.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van METAMIGO.

11.6. Klant is jegens METAMIGO aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout
of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart METAMIGO tegen aanspraken betreffende het bij de
gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de
gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen
die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de
verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet
reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

12.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke
infrastructuur die normaliter voor METAMIGO beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten
van afhankelijk is, maar waarover METAMIGO geen feitelijke macht of contractuele
nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en
alle netwerken in het internet waar METAMIGO geen contract mee heeft gesloten; storingen in
infrastructuur en/of Diensten van METAMIGO die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit,
bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of
systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van METAMIGO, die METAMIGO
niet kon voorzien en waar METAMIGO diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen,
bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het
gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen
en binnenlandse onlusten.

12.3. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht
om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

13.2. METAMIGO zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de
systemen van METAMIGO, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst
of METAMIGO daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
geval zal METAMIGO zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken,
voor zover dit binnen zijn macht ligt.

13.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om
welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan
maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Duur en opzegging

14.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien
de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar of anders
voor een termijn welke dan schriftelijk overeengekomen is.

14.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de
Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere
opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14
dagen.

14.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn
gelijk aan de eerste termijn.

14.4. METAMIGO mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten
minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

14.5. Indien METAMIGO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken
uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn
opgeschort.

14.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van METAMIGO
op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds
gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot
ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de
Overeenkomst ontbinden dat nog niet door METAMIGO is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant
toerekenbaar is, heeft METAMIGO recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect
ontstaat.

14.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten
Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één
Overeenkomst, en onverminderd het recht van METAMIGO op vergoeding van schade, gederfde
winst en rente.

Artikel 15. Procedure na beëindiging

15.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden het
Account van Klant en alle voor Klant opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging
beschikbaar gehouden, zodat Klant de gegevens zelf kan downloaden. Na deze termijn worden alle
gegevens van Klant gewist, ongeacht of Klant deze heeft gedownload of niet.

15.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen
om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een
softwarematige datashredder gebeuren.

Artikel 16. Rangorde en wijziging voorwaarden

16.1. METAMIGO behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten
met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

16.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de METAMIGO Website, of een ander kanaal waarvan
METAMIGO kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke
wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen
berichtgeving.

16.3. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na
bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan METAMIGO. METAMIGO kan daarop de
wijziging heroverwegen. Indien METAMIGO daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze
datum.

16.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor
boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen
METAMIGO en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze
Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide
partijen was.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin METAMIGO gevestigd is.
17.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

17.4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de METAMIGO Website zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website
en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

17.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van METAMIGO vormen volledig
bewijs van stellingen van METAMIGO en de door METAMIGO ontvangen of opgeslagen versie van
enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door
Klant.

17.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

17.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze
toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid
van de aandelen van de betreffende partij.

 

 

Scroll naar boven